logo www.sifr.cz

SDRUŽENÍ POTÁPĚČŮ LOMU ŠÍFR VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH

Panorama břidlicového lomu Šífr Svobodné Heřmanice
GPS navigace Lom Šífr Svobodné Heřmanice
STANOVY


Čl.I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení:
SDRUŽENÍ POTÁPĚČŮ LOMU ŠÍFR VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH.

Název občanského sdružení je odvozen od zlidovělého názvu, kterým je po desetiletí označován zatopený břidlicový lom v obci Svobodné Heřmanice, okres Bruntál. Zatopený lom od dob zatopení slouží sportovním potápěčům k výcviku a rekreaci. V současné době v jedné části lomu opět probíhá povrchová těžba břidlice.

Sídlo: Mgr. Roman Kudela, Třinec 739 61, Jablunkovská 420/2.Čl.II. Cíl činnosti sdružení

Občanské zájmové sdružení se zakládá s cílem sdružovat zájemce o provozování potápěčského sportu a výcviku v lokalitě zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích. Cílem sdružení je být partnerem pro jednání s majiteli soukromých pozemků v okolí zatopeného lomu a s majiteli těžebního práva. Takto se podílet za stanovených podmínek na využívání lokality zatopeného lomu pro potápěčský výcvik a rekreaci potápěčů.Čl.III. Členství

1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena rozhoduje rada sdružení.
3. Členství vzniká přijetím za člena.
4. Členství zaniká:
    - a) vystoupením člena písemným oznámením,
    - b) úmrtím člena,
    - c) zánikem právnické osoby,
    - d) vyloučením na základě rozhodnutí rady sdružení,
    - e) vyloučením na základě rozhodnutí rady pro porušení stanov,
    - f) při zániku členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku,
    - g) při zániku členství je člen povinnen vrátit členskou kartu,
    - h) členství zaniká nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok.Čl.IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
    - podílet se na činnosti sdružení,
    - navrhovat kandidáty do orgánů sdružení,
    - být volen do orgánů sdružení,
    - obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,

2. Člen má povinnost zejména:
    - platit členské příspěvky,
    - dodržovat stanovy,
    - podílet se na činnosti sdružení,
    - dbát zásad slušných a etických mravů, zejména:
       - nebránit ani nepřekážet v činnosti majiteli těžebního práva,
       - dbát zvýšené bezpečnosti pohybu v celé oblasti lomu,
       - neznečišťovat vodu, okolí lomu ani soukromé pozemky,
       - vjíždět vozidlem pouze na místa k tomu určená.Čl.V. Orgány sdružení

a) Výbor
b) Rada sdružení
c) Valná hromadaČl.VI. Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá radě sdružení,
2) Výbor zejména:
    - a) navrhuje radě předsedu a místopředsedu,
    - b) koordinuje činnost sdružení,
    - c) navrhuje svolání Valné hromady,
    - d) navrhuje radě rozhodnutí o přijetí za člena,
    - e) odpovídá za hospodaření sdružení,
3) Předseda a místopředseda /jednatel/, pokladník, jednají jménem sdružení, a to každý samostatně.Čl.VII. Rada sdružení

1) Rada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení.
2) Radu sdružení tvoří volení členové rady sdružení.
3) Rada sdružení zejména:
    - a) rozhoduje o změnách stanov,
    - b) volí členy výboru,
    - c) rozhoduje o zániku členství,
    - d) rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání,
    - e) odpovídá za hospodaření sdružení.
4) Rada je usnášeníschopná pouze za nadpoloviční účasti členů výboru sdružení.Čl. VIII. Valná hromada

1) Valnou hromadu tvoří členové sdružení,
2) Valná hromada zejména:
    - a) navrhuje změny stanov,
    - b) navrhuje členy rady,
    - c) navrhuje zánik členství,
    - d) navrhuje zánik sdružení a majetkové vypořádání.Čl.IX. Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
    - a) členské příspěvky,
    - b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
    - c) výnosy z majetku.

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor společně s radou sdružení.Čl.X. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva a o jeho rozpuštění.
Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.Čl.XI. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.Ubytování Šífr Svobodné Heřmanice
GPS navigace ubytování Gamis Divecetrum Svobodné Heřmanice
GPS navigace ubytování Gamis Divecetrum Svobodné Heřmanice
http://www.lanex.cz
http://www.stranypotapecske.cz
http://www.trespresidentes.com
Detaily lokality břidlicový lom Šífr Svobodné Heřmanice
Potápěčské nehody v lomu Šífr ve Svobodných Heřmanicích
Potápěčský klub Třinec
http://www.divestar.eu
http://www.stubadivers.sk
http://www.divecrew.cz
Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz